• Người gửi: Võ Cường Quốc
  • Ngày gửi: 2015-05-18 00:00:00
  • Địa chỉ: 47 nguyễn hữu hào
  • Email: Voquoc211@icloud.com
  • Nội dung:

    Đại diện EVN cho tôi hỏi cách tính tiền điện sinh hoạt trong 1 tháng?

    Xin cám ơn.

Câu trả lời

Thưa Quý khách.

Cách tính tiền điện trong 1 tháng như sau:

1. Căn cứ tính tiền:

- Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số (GCS)

- Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ GCS)

- Biểu giá bán điện

2. Tính định mức sinh hoạt bậc thang

Mti =

Mqi

x N x h (kWh)

T

Trong đó:

Mti- Mức bậc thang thứ i để tính tiền điện (kWh);

Mqi- Mức bậc thang thứ i quy định trong biểu giá (kWh);

N- Số ngày tính tiền (ngày);

T-Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày).

h- Số hộ dùng chung;

Làm tròn giá trị Mti theo phương pháp làm tròn số học.

Trân trọng.